Skip to content

Category: ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการเลือกประกันอุบัติเหตุ

วงเงินที่เอาประกันภัยหรือ “ทุนประกัน” ศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันอุบัติเหตุให้ครบถ้วนก่อนว่า มีวงเงินเอาประกันภัยจำนวนเท่าไร่ เพราะวงเงินนี้อาจมีผลต่อเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายทุกปี* วงเงินค่ารักษาพยาบาล อย่าลืมว่า ค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง แบ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายประเภท เช่น ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าทำแผล ฯลฯ ซึ่งวงเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ ควรดูให้ดีว่า “ประกัน” มีวงเงินในการรักษาพยาบาลเท่าไร มีค่าห้องเพื่อนอนรักษาตัวได้เท่าไร เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินของคุณให้มากที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เบี้ยประกัน ประกันอุบัติเหตุ แม้จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงของการสูญเสียเงินก้อน แต่ก็เป็นการจ่ายเบี้ยทิ้งทุกปี…